Regulamin wypożyczalni

 1. Wynajmujący - podmiotem wynajmującym sprzęt jest firma „ PROZONE Mateusz Wąsowski” z siedzibą przy ul. Mokotowska 52A/lok U3 , 0 0 54 3 Warszawa o numerze NIP: 125 147 13 64 oraz numerze REGON: 142068999, która jest właścicielem marki „PROZONE”
 2. Najemca - osoba używająca sprzętu na podstawie umowy wynajmu, którego właścicielem jest Wynajmujący.
 1. Wynajem sprzętu prowadzony jest od godziny 9:00 do godziny 21:00 w Warszawie przy ul. Mokotowska 52A/lokU3 - inne godziny są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Sprzęt oferowany przez Wynajmującego jest dostępny tylko dla osób mających ukończone 18 lat, młodsze osoby mogą korzystać z wypożyczalni tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nie wynajmowania sprzętu osobom, których zachowanie wskazuje na zwiększone ryzyko wyrządzenia szkody wynajmowanego sprzętu.
 4. Najemca zobowiązany jest odebrać sprzęt osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie bądź w formie elektronicznej. Przy odbiorze najemca zobowiązany jest przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem w tym dowód osobisty.
 5. Rodzaj sprzętu, dodatkowe akcesoria, okres najmu, cena i inne warunki najmu w każdym przypadku ustalone zostają w umowie najmu sprzętu.
 6. Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
 7. Najemca ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych oraz napraw wynikłych na skutek niewłaściwego używania sprzętu i doprowadzenia do jego uszkodzenia bądź awarii.
 8. Najemca odpowiada za utratę lub uszkodzenie wynajmowanego sprzętu. Najemca odpowiada za szkody własne jak i wyrządzone osobom trzecim oraz szkody spowodowane użytkowaniem wynajmowanego sprzętu.
 9. Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty odtworzeniowej równej wartości sprzętu określonej na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Wynajmującego w przypadku: trwałego uszkodzenia sprzętu oraz w przypadku braku zwrotu całego lub części sprzętu.
 10. W przypadku drobnych uszkodzeń Najemca ponosi koszty naprawy sprzętu.
 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu z przyczyn niezależnych.
 12. Wpłacona przez Najemcę kaucja zwrotna przy podpisywaniu umowy i odbiorze sprzętu, może zostać pomniejszona o koszty naprawy sprzętu, braki w zwracanym sprzęcie oraz na poczet kosztu przekroczenia terminu zwrotu sprzętu.